Θερμομόνωση και Ηχομόνωση

Δοκιμή Αεροπερατότητας

Βάση αυτής της δοκιμής διαπιστώνεται η ποσότητα αέρος που μπορεί να διαπεράσει από την κατασκευή. Σε ειδικό θάλαμο δοκιμών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN 1026, μεγάλη πίεση αέρος ασκείται στην κατασκευή (600Pa ή 11 Beaufort) και καταμετράται η ποσότητα αέρος που την διαπερνά. Η κατασκευή μπορεί να καταταχθεί σε τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN 12207. Αν π.χ. ένα κούφωμα έχει καταταχθεί στην κατηγορία 4, η κατασκευή έχει απώλειες μικρότερες από 3 m3 /(h*m2 ) ή 0,75 m3 /(h*m)

Δοκιμή Υδατοστεγανότητας

Η ιδιότητας της υδατοστεγανότητας μια κατασκευής ορίζεται η ικανότητα της στην παρεμπόδιση της έλευσης νερού στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου. Η δοκιμή εκτελείται σε ειδικό θάλαμο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN 1027 και πραγματοποιείται προσομοίωση καταρρακτώδους βροχής. Η κατασκευή προσβάλλεται από σταθερή ποσότητα νερού ενώ ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυξάνεται η πίεση εντός του θαλάμου. Τη στιγμή που θα γίνει ορατή η εισροή των υδάτων από την εσωτερική πλευρά της κατασκευής η δοκιμή σταματά. Η κατασκευή κατατάσσεται σε κατηγορίες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN 12208. Αν π.χ. ένα κούφωμα έχει καταταχθεί στην κατηγορία 8Α, αυτό σημαίνει ότι το νερό σε συνθήκες 450Pa ή 9 Beaufort δεν πέρασε από το κούφωμα αλλά εισήλθε στο εσωτερικό μέρος του κτιρίου στα 600Pa ή 11 Beaufort

Δοκιμή Αντοχής σε Ανεμοπίεση

Με την ιδιότητα αυτή καταμετράται η κάμψη της κατασκευής αλλά και η αξιοπιστία της όταν ασκούνται με επανάληψη συγκεκριμένες τιμές υψηλής πίεσης (π.χ. 2000Pa) στον ειδικό θάλαμο δοκιμών. Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN 12211 και η κατασκευή κατατάσσεται σε κατηγορίες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN 12210. Αν π.χ. ένα κούφωμα με ύψος L=2.2μ έχει καταταχθεί στην κατηγορία C4 σε πίεση και σε υποπίεση 1600Pa, η κάμψη της κατασκευή ήταν μικρότερη ή ίση με L/300 = 0.0073m.

Δείκτης Ηχομείωσης

Ο συντελεστής ηχομείωσης δηλώνει την ικανότητα της μείωσης του αερόφερτου εξωτερικού θορύβου από μια κατασκευή και καταγράφεται σε Decibel (dB). Η δοκιμή πραγματοποιείται σε ειδικό θάλαμο δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 140-3, EN 20140-3, EN 717-1. Όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο συντελεστής (π.χ. ≥30-40dB) από πλευράς κουφωμάτων τόσο πιο μεγάλη είναι η ακουστική μόνωση του κτιρίου. Πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη μεγάλου συντελεστή ηχομείωσης παίζει η επιλογή του κατάλληλου υαλοπίνακα (πάχος υάλωσης, διάκενο) και η καλή επαφή των ελαστικών παρεμβυσμάτων στις επιφάνειες των προφίλ αλουμινίου.

Συντελεστές Θερμοπερατότητας Uw, Ucw, Ψ, Uf, Ug

Σημαντικός παράγοντας της θερμομονωτικής ικανότητας μιας κατασκευής είναι η θερμοπερατότητα, η οποία δίνεται με την τιμή Uw (πορτοπαράθυρα) & Ucw (υαλοπετάσματα) και εκφράζεται σε Watt/m2 °Κ. Στα συστήματα αλουμινίου ο συντελεστής Uw ή Ucw εξαρτάται από τους συντελεστές Ψ (συντελεστής γραμμικής μετάδοσης), Uf (συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου αλουμινίου), Ug (συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα). Όσο πιο μικροί είναι οι δύο τελευταίοι (Uf & Ug) τόσο μεγαλύτερη θερμομόνωση επιτυγχάνεται. Ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας των πλαισίων αλουμινίου της κατασκευής Uf, πραγματοποιείται με εξειδικευμένα λογισμικά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN ISO 10077-2:2012. Η τιμή Ug αναφέρεται στην θερμοπερατότητα των υαλοπινάκων και υπολογίζεται σύμφωνα με τη νόρμα EN 673. Παράδειγμα: Αν ένα μονόφυλλο «ψυχρό» κούφωμα διαστάσεων 0.8μ πλάτος και 2.2μ ύψος με συντελεστή Uf=7,0 Watt/m2 °Κ και συντελεστή «μονού» υαλοπίνακα Ug=5,7 Watt/m2 °Κ, ο ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος είναι ίσος με Uw=6,2 Watt/m2 °Κ. Οι απώλειες του κουφώματος συνολικά στην επιφάνεια του είναι ίσες με 0,8μ.*2,2μ*6,2 Watt/m2 °Κ = 10,912 Watt/°Κ. Αν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου είναι 20°Κ τότε οι πραγματικές απώλειες του κουφώματος είναι ίσες με 10,912 Watt/°Κ*20°Κ = 218,24 Watt. Αν ένα μονόφυλλο κούφωμα με θερμοδιακοπή διαστάσεων 0.8μ πλάτος και 2.2μ ύψος με συντελεστή Uf=1,8 Watt/m2 °Κ και συντελεστή «διπλού» υαλοπίνακα Low-e Ug=1,1 Watt/m2 °Κ, ο ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος είναι ίσος με Uw=1,7 Watt/m2 °Κ. Οι απώλειες του κουφώματος συνολικά στην επιφάνεια του είναι ίσες με 0,8μ.*2,2μ*1,7 Watt/m2 °Κ = 2,992 Watt/°Κ. Αν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου είναι 20°Κ τότε οι πραγματικές απώλειες του κουφώματος είναι ίσες με 2,992, Watt/°Κ*20°Κ = 59,84 Watt."Όλα από ένα χέρι"

"Κουφώματα με την υπογραφή των κορυφαίων"


Συνεργάτες

Κορυφαίοι κατασκευαστές προφίλ, μηχανισμών, τζαμιών, ελαστικών, αυτοματισμών και μηχανημάτων στην υπηρεσία σας. Μόνο οι κορυφαίοι δημιουργούν κορυφαία προϊόντα !!!